Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 

Všeobecné obchodné podmienky s informáciami pre zákazníkov

Obsah

 1. Oblasť platnosti
 2. Uzatvorenie zmluvy
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Dodacie a prepravné podmienky
 6. Udelenie práv na používanie digitálneho obsahu
 7. Udelenie práv na používanie licenčných kľúčov
 8. Vyhradenie vlastníckeho práva
 9. Zodpovednosť za vady (záruka)
 10. Uplatnenie propagačných poukazov
 11. Uplatniteľné právo
 12. Miesto súdnej právomoci
 13. Kódex správania
 14. Alternatívne riešenie sporov

1) Rozsah pôsobnosti

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti Wiresoft Ltd. & CO. KG (ďalej len "predávajúci"), sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len "zákazník") uzavrie s predávajúcim v súvislosti s tovarom prezentovaným predávajúcim v jeho internetovom obchode. Týmto sa namieta proti zahrnutiu vlastných obchodných podmienok zákazníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2 Na zmluvy o dodávke digitálneho obsahu sa primerane vzťahujú tieto podmienky, pokiaľ nie je výslovne upravené inak.

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa primerane vzťahujú na zmluvy o dodávke licenčných kľúčov, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. V tejto súvislosti je predávajúci povinný poskytnúť licenčný kľúč na používanie ním opísaného softvéru alebo obsahu, ako aj poskytnúť zmluvne dohodnuté práva na používanie príslušného softvéru alebo obsahu. Zákazník nezískava žiadne práva duševného vlastníctva k softvéru alebo obsahu. O kvalite softvéru alebo obsahu rozhoduje príslušný opis produktu v internetovom obchode predajcu.

1.4 Spotrebiteľom v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k jej podnikateľskej, ani k jej samostatnej zárobkovej činnosti. Podnikateľom v zmysle týchto VOP je fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci výkonu svojej podnikateľskej alebo samostatnej odbornej činnosti.

1.5 Digitálnym obsahom v zmysle týchto VOP sú všetky údaje, ktoré nie sú na fyzickom nosiči dát, ktoré sú vytvorené v digitálnej forme a poskytnuté predávajúcim na základe udelenia určitých práv na používanie, ktoré sú podrobnejšie upravené v týchto VOP.

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Popisy produktov uvedené v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Zákazník môže predložiť ponuku prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného do internetového obchodu predávajúceho. Zákazník pritom po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a absolvovaní elektronického objednávkového procesu kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončí objednávkový proces, predloží právne záväznú zmluvnú ponuku týkajúcu sa tovaru obsiahnutého v nákupnom košíku. Okrem toho môže zákazník predložiť ponuku predávajúcemu aj faxom, e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online kontaktného formulára.

2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,

Ak existuje niekoľko z uvedených alternatív, zmluva sa uzavrie v okamihu, keď jedna z uvedených alternatív nastane ako prvá. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď zákazník odošle ponuku, a končí uplynutím piateho dňa od odoslania ponuky. Ak predávajúci neprijme ponuku zákazníka vo vyššie uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky s tým, že zákazník už nie je viazaný svojím vyhlásením vôle.

2.4 Ak je vybraný spôsob platby ponúkaný spoločnosťou PayPal, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal"), pričom sa riadi Podmienkami používania PayPal, ktoré sú k dispozícii na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - Podmienkami pre platby bez účtu PayPal, ktoré sú k dispozícii na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak zákazník zaplatí prostredníctvom platobnej metódy ponúkanej spoločnosťou PayPal, ktorú možno vybrať v procese online objednávky, predávajúci vyhlasuje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník klikne na tlačidlo, ktorým sa ukončí proces objednávky.

2.5 Ak je vybraný spôsob platby "Amazon Payments", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (ďalej len "Amazon"), pričom sa riadi zmluvou s používateľom Amazon Payments Europe, ktorá je k dispozícii na https://payments.amazon.de/help/201751590. Ak zákazník počas procesu online objednávky vyberie ako spôsob platby "Amazon Payments", kliknutím na tlačidlo, ktorým sa ukončí proces objednávky, zároveň vystaví platobný príkaz spoločnosti Amazon. V tomto prípade predávajúci vyhlasuje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník spustí proces platby kliknutím na tlačidlo, ktorým sa ukončí proces objednávky.

2.6 Ak je ponuka podaná prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho, text zmluvy bude po uzavretí zmluvy uložený predávajúcim a po odoslaní objednávky zákazníkom bude zaslaný zákazníkovi v textovej forme (napr. e-mailom, faxom alebo listom). Predávajúci nesmie sprístupniť text zmluvy nad rámec tohto ustanovenia. Ak si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil používateľský účet v internetovom obchode predávajúceho, údaje o objednávke sa archivujú na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nim môže bezplatne pristupovať prostredníctvom svojho používateľského účtu chráneného heslom po zadaní príslušných prihlasovacích údajov.

2.7 Pred odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník zistiť prípadné chyby pri zadávaní pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia prehliadača, pomocou ktorej sa zväčší zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže počas elektronického procesu objednávania opravovať svoje údaje pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, až kým neklikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.

2.8 Pri uzatváraní zmluvy je k dispozícii nemecký a anglický jazyk.

2.9 Spracovanie objednávok a kontaktovanie sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávok. Zákazník sa musí uistiť, že e-mailová adresa, ktorú uviedol na spracovanie objednávky, je správna, aby na ňu mohli byť prijímané e-maily odoslané predávajúcim. Najmä pri používaní SPAM filtrov musí zákazník zabezpečiť, aby všetky e-maily odoslané predávajúcim alebo tretími stranami, ktoré predávajúci poveril spracovaním objednávky, mohli byť doručené.

3) Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebitelia majú vo všeobecnosti právo na odvolanie zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v podmienkach predávajúceho pre odstúpenie od zmluvy.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Ak nie je v popise výrobku predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny, ktoré zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Prípadné dodatočné náklady na doručenie a dopravu sú uvedené samostatne v popise príslušného produktu.

4.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nezodpovedá a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. poplatky za prevod, poplatky za výmenný kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. clo). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov, ak sa dodávka neuskutočňuje do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutočňuje platbu z krajiny mimo Európskej únie.

4.3 O možnostiach platby bude zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho.

4.4 Ak je dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná okamžite po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodnú na neskoršom termíne splatnosti.

4.5 Ak je zvolený spôsob platby "SOFORT", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len "SOFORT"). Aby mohol zákazník uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby "SOFORT", musí mať účet v internetovom bankovníctve, ktorý bol aktivovaný na účasť v službe "SOFORT", musí sa počas platobného procesu zodpovedajúcim spôsobom identifikovať a musí potvrdiť platobný príkaz spoločnosti "SOFORT". Platobnú transakciu vykoná spoločnosť "SOFORT" bezprostredne potom a z bankového účtu zákazníka bude odpísaná suma. Podrobnejšie informácie o spôsobe platby "SOFORT" nájde zákazník na internete na adrese https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Ak je vybraný spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "Unzer", platba sa spracúva prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (ďalej len "Unzer"). O jednotlivých spôsoboch platby ponúkaných prostredníctvom Unzeru je zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho. Spoločnosť Unzer môže na spracovanie platieb využívať iné platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o spoločnosti "Unzer" sú k dispozícii na internete na adrese https://www.unzer.com/ .

4.7 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet (len pre firemných zákazníkov), kúpna cena je splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V takom prípade je kúpna cena splatná do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia faktúry bez odpočítania, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúkať spôsob platby nákupom na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade predávajúci informuje zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej bonity pri výbere spôsobu platby nákupu na účet a v prípade negatívnej kontroly úverovej bonity tento spôsob platby odmietnuť.

4.8 Ak je zvolený spôsob platby "PayPal Direct Debit", spoločnosť PayPal inkasuje fakturovanú sumu z bankového účtu zákazníka po vystavení mandátu na inkaso SEPA, nie však pred uplynutím lehoty na predbežné oznámenie v mene predávajúceho. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) zákazníkovi, v ktorom sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.

5) Dodacie a prepravné podmienky

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje zaslaním na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, ak nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená pri spracovaní objednávky predávajúceho.

5.2 Ak sa dodanie tovaru nepodarí z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, zákazník znáša primerané náklady, ktoré v dôsledku toho vznikli predávajúcemu. To neplatí pre náklady na spätnú prepravu, ak zákazník účinne uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že zákazník účinne uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, na náklady na vrátenie tovaru sa vzťahuje ustanovenie uvedené v pokynoch predávajúceho na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Vlastný zber nie je možný z logistických dôvodov.

5.4 Digitálny obsah je zákazníkovi ponechaný výlučne v elektronickej podobe takto:

5.5 Licenčné kľúče sú ponechané na zákazníkovi nasledovne:

6) Udelenie práv na používanie digitálneho obsahu

6.1 Za predpokladu, že z popisu v internetovom obchode predávajúceho nevyplýva nič iné, predávajúci udeľuje zákazníkovi nevýhradné, miestne a časovo neobmedzené právo používať postúpený obsah na súkromné, ako aj na podnikateľské účely.

6.2 Prenos obsahu na tretie osoby alebo vytváranie kópií pre tretie osoby mimo rozsahu týchto VOP nie je povolené, pokiaľ predávajúci nesúhlasil s prevodom zmluvnej licencie na tretiu osobu.

6.3 Udelenie práv nadobúda účinnosť až po tom, ako zákazník v plnej výške uhradí zmluvne splatnú odmenu. Predávajúci môže predbežne povoliť používanie zmluvného obsahu aj pred týmto okamihom. Takéto predbežné povolenie nepredstavuje prevod práv.

7) Udelenie práv na používanie licenčných kľúčov

7.1 Poskytnutý licenčný kľúč oprávňuje zákazníka používať softvér alebo obsah zrejmý z príslušného opisu produktu v rozsahu v ňom uvedenom.

7.2 Udelenie práv nadobúda účinnosť až po úplnom zaplatení dlžnej odmeny zákazníkom.

8) Vyhradenie vlastníckeho práva

Ak predávajúci zaplatí zálohu, ponecháva si vlastnícke právo na dodaný tovar až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

9) Zodpovednosť za vady (záruka)

9.1 Ak má zakúpená vec vady, platia ustanovenia o zákonnej zodpovednosti za vady.

9.2 Odchylne od toho sa na použitý tovar vzťahujú tieto ustanovenia: Nároky z vád sú vylúčené, ak sa vada vyskytne až po uplynutí jedného roka od dodania tovaru. Vady, ktoré sa vyskytnú do jedného roka od dodania tovaru, možno uplatniť v zákonnej premlčacej lehote. Skrátenie lehoty zodpovednosti na jeden rok sa však nevzťahuje na

9.3 Zákazník je povinný reklamovať dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave u doručovateľa a informovať o tom predávajúceho. Ak to zákazník nedodrží, nemá to žiadny vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

10) Uplatnenie propagačných poukážok

10.1 Poukážky, ktoré predávajúci vydáva bezplatne v rámci propagačných akcií s určitou dobou platnosti a ktoré si zákazník nemôže zakúpiť (ďalej len "propagačné poukážky"), je možné uplatniť len v internetovom obchode predávajúceho, a to len počas určeného obdobia.

10.2 Jednotlivé produkty môžu byť z propagačnej akcie na poukaz vylúčené, ak z obsahu propagačného poukazu vyplýva príslušné obmedzenie.

10.3 Propagačné poukážky je možné uplatniť len pred dokončením procesu objednávky. Následný zápočet nie je možný.

10.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť len jeden propagačný poukaz.

10.5 Hodnota tovaru sa musí rovnať minimálne sume propagačného poukazu. Predávajúci nevracia zostávajúci kredit.

10.6 Ak hodnota propagačného poukazu nepostačuje na pokrytie objednávky, na vyrovnanie rozdielu je možné zvoliť niektorý z ďalších spôsobov platby ponúkaných predávajúcim.

10.7 Kreditný zostatok propagačného kupónu sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí.

10.8 Propagačný poukaz sa nevracia, ak zákazník vráti tovar zaplatený v plnej výške alebo čiastočne propagačným poukazom v rámci svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy.

10.9 Propagačný poukaz je prenosný. Predávajúci môže vykonať platbu s účinkom absolutória príslušnému držiteľovi, ktorý uplatní propagačný poukaz v internetovom obchode predávajúceho. To neplatí, ak predávajúci vie alebo z hrubej nedbanlivosti nevie o nespôsobilosti, právnej nespôsobilosti alebo nedostatku zastupiteľského oprávnenia príslušného držiteľa.

11) Uplatniteľné právo

Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením zákonov o medzinárodnom predaji hnuteľného tovaru. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana zrušená kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

12) Miesto súdnej právomoci

Ak je zákazníkom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo osobitný fond verejného práva so sídlom na území Spolkovej republiky Nemecko, výlučným miestom pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je miesto podnikania predávajúceho. Ak má zákazník bydlisko mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, je výlučným miestom súdnej právomoci pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sídlo predávajúceho, ak zmluva alebo nároky vyplývajúce zo zmluvy možno pripísať profesionálnej alebo obchodnej činnosti zákazníka. V uvedených prípadoch je však predávajúci v každom prípade oprávnený obrátiť sa na súd v mieste podnikania zákazníka.

13) Kódex správania

14) Alternatívne riešenie sporov

14.1 Komisia EÚ poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb, ktorých účastníkom je spotrebiteľ.

14.2 Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

 
Kategórie