Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 

Zásady ochrany osobných údajov

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby

1.V nasledujúcom texte vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje v tomto kontexte sú akékoľvek údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať.

1.2 Zodpovednou stranou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) je spoločnosť Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, tel.: +49 (0)69 - 173261340 , e-mail: [email protected]. Prevádzkovateľ osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

1.3 Táto webová stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo dopytov adresovaných správcovi) šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca "https://" a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate našu webovú lokalitu len na informačné účely, t. j. ak sa neregistrujete ani nám inak neposkytujete informácie, zhromažďujeme len údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv. "súbory denníka servera"). Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť:

 • Naša navštívená webová stránka
 • Dátum a čas v čase prístupu
 • Množstvo odoslaných údajov v bajtoch
 • Zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránku
 • Použitý prehliadač
 • Použitý operačný systém
 • Použitá IP adresa (ak je to vhodné: v anonymizovanej podobe)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky. Údaje sa neposielajú ďalej ani sa nepoužívajú iným spôsobom. Vyhradzujeme si však právo spätne skontrolovať protokolové súbory servera, ak sa vyskytnú konkrétne náznaky nezákonného používania.

3) Cookies

Aby sme návštevu našej webovej stránky zatraktívnili a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú na konci relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača pri vašej ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe, ako aj hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Trvanie uloženia príslušného súboru cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vo svojom webovom prehliadači.

V niektorých prípadoch sa súbory cookie používajú na zjednodušenie procesu objednávania prostredníctvom ukladania nastavení (napr. zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak sa osobné údaje spracúvajú aj prostredníctvom jednotlivých súborov cookie, ktoré používame, spracúvanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b DSGVO buď na účely plnenia zmluvy, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO v prípade udeleného súhlasu, alebo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšiu funkčnosť webovej stránky, ako aj na zákaznícky príjemný a efektívny dizajn návštevy stránky.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijímaní alebo môžete prijatie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke nápovedy každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto informácie nájdete pre každý prehliadač pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že ak neprijímate súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

4) Kontaktujte nás

Pri kontakte s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. Ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracovania týchto údajov je náš oprávnený záujem reagovať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak je cieľom vášho kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú vymazané po konečnom spracovaní vašej žiadosti. Je to tak v prípade, ak z okolností možno vyvodiť, že daná záležitosť bola definitívne objasnená, a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa zadržania, ktoré by boli v rozpore s týmto ustanovením.

5) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracovaní zmlúv

Podľa článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO sa osobné údaje budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete na účely plnenia zmluvy alebo otvorenia zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môžete ho vykonať zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame a používame na účely spracovania zmluvy. Po úplnom splnení zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s ohľadom na lehoty uchovávania podľa daňového a obchodného práva a po uplynutí týchto lehôt vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo pokiaľ sme si nevyhradili ďalšie použitie údajov, ktoré je povolené zákonom.

6) Použitie vašich údajov na priamu reklamu

Registrácia do distribučného zoznamu noviniek

Ak sa zaregistrujete na odber nášho e-mailového spravodajcu, budeme vám pravidelne posielať informácie o našich ponukách. Povinným údajom na zasielanie noviniek je len vaša e-mailová adresa. Uvedenie ďalších údajov je dobrovoľné a použije sa na vaše osobné oslovenie. Na zasielanie informačného bulletinu používame tzv. postup dvojitého súhlasu. To znamená, že vám budeme posielať e-mailové novinky len vtedy, ak ste výslovne potvrdili, že súhlasíte so zasielaním noviniek. Potom vám pošleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si želáte dostávať newsletter aj v budúcnosti.

Aktiváciou potvrdzovacieho odkazu nám dávate súhlas na používanie vašich osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Pri registrácii na odber noviniek ukladáme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr zistiť prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré sme zhromaždili pri registrácii na odber newslettera, sa použijú výlučne na účely reklamného oslovenia prostredníctvom newslettera. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v novinkách alebo zaslaním príslušnej správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení sa z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu noviniek, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať vaše údaje spôsobom, ktorý presahuje rámec zákona a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

7) Spracovanie údajov na spracovanie objednávok

7.1 Pri spracovaní vašej objednávky spolupracujeme s nižšie uvedenými poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri plnení uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb zasielajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.

Nami zhromaždené osobné údaje budú v rámci spracovania zmluvy odovzdané prepravnej spoločnosti poverenej doručením tovaru, pokiaľ je to potrebné na doručenie tovaru. Vaše platobné údaje odovzdávame poverenej úverovej inštitúcii v rámci spracovania platby, pokiaľ je to potrebné na spracovanie platby. Ak sa využívajú poskytovatelia platobných služieb, budeme vás o tom výslovne informovať nižšie. Právnym základom na prenos údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

7.2 Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)

- Unzer (kreditná karta)
Ak si vyberiete platobnú metódu poskytovateľa platobných služieb Unzer, spracovanie platby sa uskutoční prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembursko (ďalej len "Unzer"), ktorej odovzdávame informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, IBAN, BIC, fakturovaná suma, mena a číslo transakcie) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Prenos vašich údajov sa uskutočňuje výlučne na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb Unzer a len v rozsahu potrebnom na tento účel.
- Paypal
Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo - ak je to ponúkané - "nákupom na účet" alebo "platbou na splátky" cez PayPal, odovzdávame vaše platobné údaje spoločnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal") v rámci spracovania platby. Prenos sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b DSGVO a len v rozsahu, v akom je to potrebné na spracovanie platby.
Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu pri spôsoboch platby kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo - ak je to ponúkané - "nákupom na účet" alebo "platbou na splátky" cez PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje poskytnuté úverovým agentúram v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal na zistenie vašej platobnej schopnosti. Spoločnosť PayPal používa výsledok kontroly kreditu z hľadiska štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na účely rozhodovania o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku úverovej správy, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet bodových hodnôt zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o používaných úverových agentúrach nájdete vo vyhlásení spoločnosti PayPal o ochrane údajov: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
. Proti spracovaniu svojich údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal však môže byť stále oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.
- SOFORT
Ak si vyberiete spôsob platby "SOFORT", platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len "SOFORT"), ktorému odovzdáme vaše údaje poskytnuté počas procesu objednávania spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Sofort GmbH je súčasťou skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko). Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby poskytovateľovi platobných služieb SOFORT a len v rozsahu, v akom je to potrebné na tento účel. Ďalšie informácie o politike ochrany údajov spoločnosti SOFORT môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

7.3 Vykonávanie kontroly úverovej bonity

- Tesch mediafinanz GmbH
V prípade, že poskytujeme služby vopred (napr. dodávka na účet), vyhradzujeme si právo vykonať posúdenie úverovej bonity na základe matematicko-štatistických postupov s cieľom chrániť náš oprávnený záujem na zistení platobnej schopnosti našich zákazníkov. V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO zasielame osobné údaje potrebné na overenie úverovej bonity nasledujúcemu poskytovateľovi služieb:
Tesch mediafinanz GmbH
Weiße Breite 5
49084 Osnabrück
Informácie o úverovej bonite môžu obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú do výsledku úverovej správy zahrnuté hodnoty skóre, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet bodových hodnôt zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Výsledok posúdenia úverovej bonity s ohľadom na štatistickú pravdepodobnosť nezaplatenia používame na účely rozhodovania o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu.
Proti spracúvaniu vašich údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku zaslaním správy prevádzkovateľovi údajov alebo vyššie uvedenej úverovej agentúre. Napriek tomu môžeme byť oprávnení spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na spracovanie platieb v súlade so zmluvou.

8) Online marketing

8.1 Používanie sledovania konverzií v službe Google Ads

Táto webová stránka využíva online reklamný program "Google Ads" a v rámci Google Ads aj sledovanie konverzií spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Využívame ponuku Google Ads, aby sme upozornili na naše atraktívne ponuky pomocou reklamných médií (tzv. Google Adwords) na externých webových stránkach. Môžeme určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia vo vzťahu k údajom o reklamných kampaniach. Naším cieľom je zobraziť vám reklamu, ktorá vás zaujíma, urobiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou a dosiahnuť spravodlivý výpočet vynaložených nákladov na reklamu.

Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú v službe Google Ads. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Tieto súbory cookie zvyčajne strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať na webových stránkach zákazníkov služby Google Ads. Informácie zozbierané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však informácie, ktoré by používateľov osobne identifikovali. Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete toto používanie zablokovať deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií spoločnosti Google prostredníctvom internetového prehliadača pod kľúčovým slovom "nastavenia používateľa". Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Reklamy Google používame na základe nášho oprávneného záujmu o cielenú reklamu podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. V súvislosti s používaním reklám Google môže dôjsť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

V prípade prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC. so sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC. certifikovala pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Súbory cookie pre reklamné preferencie môžete natrvalo zakázať výberom príslušných nastavení v softvéri prehliadača alebo stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť dostupné alebo môžu byť obmedzené, ak ste zakázali používanie súborov cookie.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti vznesenia námietky.

9) Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch.
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics výlučne s rozšírením "_anonymizeIp()", ktoré zabezpečuje anonymizáciu IP adresy skrátením a vylučuje priamy osobný odkaz. Prostredníctvom tohto rozšírenia spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google LLC. v USA a tam sa skráti. V týchto výnimočných prípadoch sa toto spracovanie vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na štatistickej analýze správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.
Spoločnosť Google bude v našom mene používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o aktivite na webovej lokalite a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej lokalite a používania internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google (Universal) Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.
Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ako alternatívu k zásuvnému modulu prehliadača alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach kliknite na nasledujúci odkaz, aby ste nastavili súbor cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics v rámci tejto webovej lokality v budúcnosti (tento súbor cookie s možnosťou odhlásenia funguje len v tomto prehliadači a len pre túto doménu. Ak v tomto prehliadači vymažete súbory cookie, musíte na tento odkaz kliknúť znova):  Deaktivácia služby Google Analytics
Ďalšie informácie o službe Google (Universal) Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
V prípade prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC. so sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC. certifikovala pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
V zákonom stanovenom rozsahu sme získali váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti vznesenia námietky.

10) Retargeting/remarketing/referenčná reklama

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Táto webová stránka používa Universal Event Tracking technológie sledovania konverzií "Bing Ads" od spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Pri používaní univerzálneho sledovania udalostí je na každej stránke našej webovej lokality umiestnený tag, ktorý spolupracuje so súborom cookie konverzie nastaveným službou Microsoft Bing Ads. Táto interakcia sleduje správanie používateľov na našich webových stránkach a takto získané informácie odosiela spoločnosti Microsoft Bing Ads. Účelom je, aby sa mohli štatisticky zaznamenávať a vyhodnocovať určité vopred definované ciele, ako napríklad nákupy alebo potenciálne zákazníci, a aby sa tak cielenie a obsah našich ponúk viac orientovali na záujem. Značky sa nikdy nepoužívajú na osobnú identifikáciu používateľov.
Ak prenos informácií o správaní používateľa do služby Microsoft Bing Ads zahŕňa osobné údaje používateľa, uskutočňuje sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na štatistickom vyhodnocovaní úspešnosti produktových reklám v službe Microsoft Bing Ads a nákupného správania používateľa, a slúži tak na optimalizáciu našej online ponuky.
Spoločnosť Microsoft Corporation so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane osobných údajov "Privacy Shield", ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete to odmietnuť deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií v službe Bing Ads prostredníctvom internetového prehliadača v rámci používateľských nastavení. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Prípadne môžete skontrolovať, či sú vo vašom prehliadači nastavené reklamné súbory cookie spoločnosti Microsoft, a zakázať ich pomocou stránky pre spotrebiteľov v EÚ http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
.
Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov v službe Microsoft Bing Ads môžete získať na tejto internetovej adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
V zákonom požadovanom rozsahu sme získali váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti podania námietky.

Google Ads Remarketing
Naša webová stránka využíva funkcie Google Ads Remarketing, pomocou ktorých propagujeme túto webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania Google, ako aj na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Na tento účel spoločnosť Google nastaví v prehliadači vášho koncového zariadenia súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje reklamu založenú na záujmoch prostredníctvom pseudonymného identifikátora súboru cookie a na základe navštívených stránok. Spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme na optimálnom marketingu našej webovej stránky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ďalšie spracovanie údajov sa uskutočňuje len vtedy, ak ste súhlasili s tým, aby spoločnosť Google prepojila vašu históriu prehliadania internetu a aplikácií s vaším účtom Google a použila informácie z vášho účtu Google na prispôsobenie reklám, ktoré si zobrazujete na webe. V tomto prípade, ak sú pri zobrazení stránok na našej webovej lokalite prihlásení do služby Google, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie cielených zoznamov na remarketing medzi zariadeniami. Na tento účel spoločnosť Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics s cieľom vytvoriť cieľové skupiny. V súvislosti s používaním služby Google Ads Remarketing sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Nastavenie súborov cookie pre reklamné preferencie môžete natrvalo deaktivovať stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Informácie o nastavení súborov cookie a ich nastavení môžete získať aj od organizácie Digital Advertising Alliance na internetovej adrese www.aboutads.info. Nakoniec môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne sa rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Ak neprijmete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.
V prípade prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC. so sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC. certifikovala pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list
Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google si môžete pozrieť tu:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
V zákonom stanovenom rozsahu sme získali váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti vznesenia námietky.

11) Používanie systému živého chatu

LiveChat Inc.
Táto webová lokalita využíva technológiu spoločnosti LiveChat Inc, 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA (www.livechat.com) na zhromažďovanie a ukladanie pseudonymizovaných údajov na účely webovej analýzy a na prevádzku systému živého chatu, ktorý sa používa na odpovedanie na požiadavky na živú podporu. Z týchto pseudonymizovaných údajov možno vytvoriť profily používania pod pseudonymom. Na tento účel sa môžu používať súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka stránky. Súbory cookie umožňujú okrem iného rozpoznanie internetového prehliadača. Ak sa takto získané informácie týkajú osoby, spracúvanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu o efektívne služby zákazníkom a štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie.
Údaje zhromaždené pomocou technológií LiveChat sa nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky bez samostatne udeleného súhlasu dotknutej osoby a nebudú sa spájať s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Ak chcete zabrániť ukladaniu súborov cookie služby LiveChat, môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby sa v budúcnosti do vášho počítača neukladali žiadne súbory cookie alebo aby sa už uložené súbory cookie vymazali. Vypnutie všetkých súborov cookie však môže znamenať, že niektoré funkcie na našich internetových stránkach už nebude možné vykonávať. Zhromažďovanie a ukladanie údajov na účely vytvorenia pseudonymizovaného profilu používateľa môžete kedykoľvek deaktivovať s účinnosťou do budúcnosti tak, že nám zašlete svoj nesúhlas neformálne e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v tiráži.
Spoločnosť LiveChat Inc. so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

12) Nástroje a iné

ReCAPTCHA od spoločnosti Google

Na tejto webovej stránke používame aj funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlíšenie toho, či vstup vykonala fyzická osoba, alebo bol zneužitý strojovým a automatizovaným spracovaním. Služba zahŕňa odoslanie IP adresy a prípadne ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA, spoločnosti Google a vykonáva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na určenie individuálnej zodpovednosti na internete a na predchádzanie zneužívaniu a spamu. V súvislosti s používaním aplikácie Google reCAPTCHA môže dôjsť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

V prípade prenosu osobných údajov do spoločnosti Google LLC. so sídlom v USA sa spoločnosť Google LLC. certifikovala pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov "Privacy Shield", ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu: https://www.privacyshield.gov/list

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA, ako aj o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti vznesenia námietky.

13) Práva dotknutej osoby

13.1 Platné právne predpisy o ochrane údajov vám priznávajú rozsiahle práva dotknutej osoby (práva na informácie a zásah) voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, o ktorých vás informujeme nižšie:

 • Právo na prístup podľa článku 15 DSGVO: Máte právo získať najmä informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej dobe uchovávania alebo kritériá na určenie doby uchovávania, existenciu práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietku proti spracovaniu, sťažnosť dozornému orgánu, pôvod vašich údajov, ak ich od vás nezískali, existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania, ktoré sa vás týkajú, ako aj vaše právo byť informovaný o tom, aké záruky existujú v súlade s článkom 46 GDPR, ak sa vaše údaje prenášajú do tretích krajín;
 • Právo na opravu podľa článku 16 DSGVO: Máte právo na bezodkladnú opravu akýchkoľvek nepresných údajov, ktoré sa vás týkajú, a/alebo na doplnenie akýchkoľvek neúplných údajov, ktoré sme uložili;
 • Právo na vymazanie podľa článku 17 DSGVO: Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak sú splnené požiadavky článku 17 ods. 1 DSGVO. Toto právo však neexistuje najmä vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 DSGVO: Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ sa overuje presnosť vašich údajov, ktorú spochybňujete; ak odmietnete vymazanie vašich údajov z dôvodu nezákonného spracúvania údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie spracúvania vašich údajov; ak vaše údaje potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov po tom, čo tieto údaje po dosiahnutí účelu už nepotrebujeme; alebo ak ste podali námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ ešte nebolo rozhodnuté, či prevažujú naše oprávnené dôvody;
 • Právo na informácie v súlade s článkom 19 DSGVO: Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania voči prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprístupnené, o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.
 • Právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 DSGVO: Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 • Právo odvolať súhlas udelený v súlade s článkom 7 ods. 3 DSGVO: Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov, ktorý ste už raz udelili, s účinnosťou do budúcnosti. V prípade odvolania súhlasu príslušné údaje bezodkladne vymažeme, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nemôže zakladať na právnom základe pre spracovanie bez súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania;
 • Právo podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s GDPR, máte - bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy - právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

13.2 PRÁVO NA NÁMIETKU

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVANIA ZÁUJMOV NA ZÁKLADE NÁŠHO PREVAŽUJÚCEHO OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI TOMUTO SPRACÚVANIU S ÚČINNOSŤOU DO BUDÚCNOSTI Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE.
AK UPLATNÍTE SVOJE PRÁVO NA NÁMIETKU, PRESTANEME PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ. VYHRADZUJEME SI VŠAK PRÁVO POKRAČOVAŤ V SPRACÚVANÍ, AK MÔŽEME PREUKÁZAŤ ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, ZÁKLADNÝMI PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SA SPRACÚVANIE VYKONÁVA NA ÚČELY UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV.

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU. MÔŽETE UPLATNIŤ PRÁVO NA NÁMIETKU, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

AK VYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NAMIETAŤ, PRESTANEME SPRACÚVAŤ PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU.

14) Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa určuje na základe príslušného právneho základu, účelu spracovania a - ak je to relevantné - dodatočne na základe príslušnej zákonnej lehoty uchovávania (napr. lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva).

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe výslovného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) DSGVO, tieto údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá.

Ak existujú zákonné lehoty uchovávania údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci zákonných alebo kvázi zákonných povinností na základe článku 6 ods. 1 písm. b) DSGVO, tieto údaje sa po uplynutí lehôt uchovávania bežne vymažú za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie zmluvy a/alebo neexistuje žiadny oprávnený záujem z našej strany na ich ďalšom uchovávaní.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO sa tieto údaje uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO sa tieto údaje uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa článku 21 ods. 2 DSGVO.

Ak nie je v ďalších informáciách v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Kategórie