Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 

Storno podmienky a storno formulár

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúcich ustanovení, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere pripísať ani jej obchodnej, ani jej nezávislej profesionálnej činnosti:

A. Zásady zrušenia

Právo na odvolanie

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu.

V prípade zmlúv o dodaní tovaru je lehota na odstúpenie od zmluvy štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala posledný tovar.

V prípade zmlúv o dodaní údajov, ktoré nie sú na fyzickom nosiči a ktoré sú vytvorené a sprístupnené v digitálnej forme (digitálny obsah), je lehota na odstúpenie od zmluvy štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (Wiresoft Ltd. & Co. KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, tel.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, e-mailom alebo faxom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto splatenie nebudeme účtovať poplatky.

V prípade zmlúv o dodávke tovaru môžeme odmietnuť splátku, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nám oznámili odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Stratu hodnoty tovaru budete musieť uhradiť len v prípade, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po dodaní odstránená.

Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne v prípade zmlúv o dodaní digitálneho obsahu, ak sme začali plniť zmluvu po tom, ako ste výslovne súhlasili s tým, aby sme začali plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a ak ste svojím súhlasom so začatím plnenia zmluvy potvrdili, že viete, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Všeobecné pokyny na vrátenie tovaru

1) Zabráňte poškodeniu a znečisteniu tovaru. Tovar nám prosím vráťte v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte pôvodný obal, použite vhodný obal, aby ste zaistili primeranú ochranu pred poškodením pri preprave.
2) Prosím, nevracajte nám tovar na prepravu tovaru.
3) Upozorňujeme, že vyššie uvedené body 1-2 nie sú podmienkou účinného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

B. Storno formulár

Ak chcete zmluvu zrušiť, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.

Na

Wiresoft Ltd. & Co KGOpernplatz 1460313

Frankfurt nad MohanomNemeckoE-Mail:

[email protected]Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté dňa (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Podpis spotrebiteľa
(spotrebiteľov) (len v prípade papierovej komunikácie
)


_________________________Datum

(*) Nehodiace sa prečiarknite

Kategórie